วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ความหลากหลาย

ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การมีชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมาอยู่ร่วมกัน ณ สถานที่หนึ่งหรือระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึ่ง
ความหลากหลายทางชีวภาพมี 3 ระดับ
1 ความหลากหลายทางนิเวศวิทยา ( Ecolosystem Diversity )
2 ความหลากหลายทางพันธุกรรม ( Genetic Diversity )
3 ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ ( Species Diversity )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น